Alphen aan den Rijn
Vogels
woensdag21feb2018

Vogel excursie Brouwersdam en Plan tureluur


zondag 11 februari 2018

Op 11 februari stond de jaarlijkse excursie naar de Zeeuwse eilanden op de planning. Deze excursie begint bij de Brouwersdam. Bij de Brouwersdam werden afgelopen week allemaal naar voedsel duikende vogels gemeld. Soorten als ijseend, ijsduiker en parelduiker werden vaak gezien. Helaas waaide het toen wij er waren hard, waardoor het ontdekken van soorten een stuk moeilijker werd.

De golven waren hoog en door de harde wind kreeg je tijdens het kijken door de telescoop tranende ogen. Ondanks dat de omstandigheden minder waren konden we er twee ijsduikers, roodhalsfuten en veel kuifduikers uithalen. De duikers konden we niet direct met zekerheid plaatsen.

Daarom hadden Martijn en Jeroen foto's gemaakt om de soort achteraf juist te determineren.
Daarna reden we door naar de spuisluis waar middelste zaagbekken en een mooie man eider te zien waren. Op de oever een redelijk grote groep zilvermeeuwen. Bij een 2e winter zilvermeeuw zagen wij een kleurring om de poot. Deze was geringd met de code geel DG. Deze meeuw is geringd als eerstejaars vrouw en is sindsdien in de winter op de Brouwersdam aanwezig en was al vaak gemeld.


Vervolgens reden we door de polders van Zeeland, waar we enorme groepen ganzen zagen. We hebben daar vele duizenden brandganzen en rotganzen gezien, maar ook kolganzen en grauwe ganzen. Helaas hebben we daar geen zeldzaamheid als roodhalsgans, witbuikrotgans of zwarte rotgans uitgehaald. Ook de moeite waard waren de goudplevieren.

vogel
De volgende stop was bij Plan Tureluur en daar zagen we al vroege kluten, tureluurs en lepelaars. De meeste lepelaars waren jonge beesten die hier zijn blijven overwinteren. Er zijn elk jaar wel weer lepelaars die dit proberen. Ook de fraaie mannetjes pijlstaarten lieten zich goed zien.
Toen zagen we op waarneming.nl dat er een zwarte rotgans gemeld werd, en die wilden we wel proberen er uit te halen. Het was zeker een groep van een paar duizend ganzen met brand- en rotganzen. Helaas konden we de zwarte rotgans niet in de groep ontdekken. Later die dag zagen we foto‘s van deze zwarte rotgans en op deze foto was de flank van dit beest zo wit dat we hem wel herkend zouden moeten hebben als hij er op dat moment tussen zat. Vervolgens reden we naar Neeltje Jans om hier even af te wachten of de Ross meeuw van Vlissingen nog terug gevonden werd. Helaas werd deze niet terug gevonden wat ons een rit naar Vlissingen bespaarde. vogel

Bij Neeltje Jans zaten veel middelste zaagbekken in de binnenhaven en ook nog een grote groep rustende zilvermeeuwen. Ook zagen we in de haven nog een paar dodaarzen. In de buitenhaven zagen we een aalscholver die opviel bij ons. Deze aalscholver had namelijk een hele dunne snavel en ook een heel hoog voorhoofd: een kuifaalscholver. Deze is regelmatig op deze plek aanwezig en zat nu ook weer op zijn bijna vaste stek. Na deze waarneming ging de helft van de groep naar huis en de rest ging nog even snel de grote kruisbek bij Westerschouwen proberen. Helaas konden we de grote kruisbekken hier niet vinden maar  konden we wel afsluiten met een mooie groep staartmezen en een luid roepende goudvink.

Menno den Uijl


 
1.    Roodkeelduiker
2.    IJsduiker
3.    Dodaars
4.    Fuut
5.    Roodhalsfuut
6.    Kuifduiker
7.    Aalscholver
8.    Kuifaalscholver
9.    Blauwe reiger
10.    Grote zilverreiger
11.    Kleine zilverreiger
12.    Lepelaar
13.    Knobbelzwaan
14.    Grauwe gans
15.    Kolgans
16.    Grote Canadese gans
17.    Brandgans
18.    Rotgans
19.    Nijlgans
20.    Bergeend
21.    Wilde eend
22.    Smient
23.    Krakeend
24.    Wintertaling
25.    Pijlstaart
26.    Slobeend
27.    Kuifeend
28.    Eider
29.    Brilduiker
30.    Middelste zaagbek
31.    Zwarte zee-eend
32.    Bruine kiekendief
33.    Buizerd
34.    Torenvalk
35.    Sperwer
36.    Slechtvalk
37.    Fazant
38.    Waterhoen
39.    Meerkoet
40.    Scholekster
41.    Kluut
42.    Goudplevier
43.    Steenloper
44.    Paarse strandloper
45.    Drieteenstrandloper
46.    Kievit
47.    Tureluur
48.    Zwarte ruiter
49.    Wulp
50.    Kokmeeuw
51.    Stormmeeuw
52.    Zilvermeeuw
53.    Grote mantelmeeuw
54.    Houtduif
55.    Turkse tortel
56.    Grote bonte specht
57.    Graspieper
58.    Halsbandparkiet
59.    Spreeuw
60.    Ekster
61.    Kauw
62.    Zwarte kraai
63.    Winterkoning
64.    Heggenmus
65.    Roodborst
66.    Merel
67.    Staartmees
68.    Pimpelmees
69.    Koolmees
70.    Huismus
71.    Vink
72.    Goudvink