Alphen aan den Rijn
Vogels
zaterdag25mrt2017

Verslag Vogelexcursie Bentwoud

25 maart 2017
Het Bentwoud bevat nog veel jonge aanplant van bos en struweel, afgewisseld met grasland en moeras.
Met een groep van negen vogelaars is de hele ochtend een wandeling gemaakt door de zuidkant van het gebied. Daar heeft het gebied al een met natuurlijke uitstraling gekregen. De aanwezige Hondsroos en Braamstruwelen bieden een prima biotoop voor de Roodborsttapuit (6 x), Blauwborst (10 x) en Rietgors.
Ook de roofvogels laten zich goed zien: naast de regulier aanwezige Buizerd, Torenvalk en Sperwer zien we ook Bruine en Blauwe kiekendief.
Langs de rietkant vliegt een Roerdomp op, maar is door zijn camouflage niet meer terug te vinden in het riet.
        
Waarnemingslijst

1.    Dodaars
2.    Fuut
3.    Aalscholver
4.    Knobbelzwaan
5.    Blauwe reiger
6.    Roerdomp
7.    Grauwe gans
8.    Grote Canadese gans
9.    Wilde eend
10.    Soepeend
11.    Krakeend
12.    Kuifeend
13.    Buizerd
14.    Sperwer
15.    Torenvalk
16.    Bruine kiekendief
17.    Blauwe kiendief
18.    Fazant
19.    Meerkoet
20.    Waterhoen
21.    Scholekster
22.    Witgat
23.    Kokmeeuw
24.    Stormmeeuw
25.    Houtduif
26.    Graspieper
27.    Winterkoning
28.    Heggenmus
29.    Roodborsttapuit
30.    Grote lijster
31.    Zanglijster
32.    Koperwiek
33.    Merel
34.    Blauwborst
35.    Tjiftjaf
36.    Fitis
37.    Koolmees
38.    Putter
39.    Kneu
40.    Spreeuw
41.    Rietgors
42.    Kauw
43.    Ekster
44.    Gaai
45.    Zwarte kraai