Vogels

Noord-Hollandse kustroute vogelexcursie

Alphen aan den Rijn 24 januari 2023

Op zondag 23 oktober 2022 heeft de IVN-Vogelwerkgroep Alphen aan den Rijn een vogelexcursie gehouden naar Noord-Holland. Langs de Noordzee-, Waddenzee- en IJsselmeerkust.

In de Putten van Petten foerageren diverse Zilverplevieren. Ook de Wintertaling is talrijk aanwezig. Vanaf de Hondsbossche Zeewering kijken we over zee uit en zien Zeekoeten en Bruinvissen. Langs de kust trekken groepjes Vink, Sijs en Spreeuw over.

vogls

In de Hargerpolder zitten duizenden Goudplevieren en grote groepen Brandganzen. In de Abtskolk vinden we tussen de vele Grauwe ganzen en Krakeenden een vrouwtje Rosse stekelstaart. Een Sperwer poseert even mooi voor ons op een hek.

Vanwege eb is er op het Balgzand in de Wadden weinig te zien. Vanaf de dijk langs de Hors in Den Oever komen vele vogelaars zoeken naar de Graszanger, die wij niet gehoord of gezien hebben. In de Haven zwemmen diverse Dodaarsen.

In natuurgebied Dijkgatsbos van Staatsbosbeheer bezoeken we het vogelkijkpunt over het Noordelijke Wiel. Daar rusten honderden Kuifeenden.

De waargenomen vogelsoorten (60):

Dodaars Fuut Aalscholver Blauwe reiger Grote zilverreiger Grauwe gans

Kolgans Brandgans Grote Canadese gans Rotgans Nijlgans Bergeend

Wilde eend Soepeend Krakeend Slobeend Smient  Wintertaling Kuifeend

Rosse stekelstaart Buizerd Sperwer Torenvalk Meerkoet Waterhoen

Waterral Scholekster Kievit Goudplevier Zilverplevier Tureluur Wulp

Oeverloper Bonte strandloper Drieteenstrandloper  Steenloper Stormmeeuw

Kokmeeuw Zilvermeeuw Kleine mantelmeeuw Grote mantelmeeuw Zeekoet

Houtduif Holenduif Graspieper Oeverpieper Veldleeuwerik Winterkoning

Merel Koperwiek Koolmees Pimpelmees Spreeuw Ekster Kauw

Zwarte kraai Sijs Vink Putter Groenling

Zeehond spec. 15 x Bruinvissen

 

vogels

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina