Algemene Ledenvergadering IVN Alphen aan den Rijn 8 mei 2024

Beste IVN’ers,

Op 8 mei 2024 is de Algemene Ledenvergadering van IVN Alphen aan den Rijn, waarvoor je van harte bent uitgenodigd. De ALV wordt gehouden in het Bezoekerscentrum de Veenweiden, Burgemeester Bruins Slotsingel 15 te Alphen aan den Rijn.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar. De vergadering begint om 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening en Mededelingen

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 6 december 2023

3. Jaarverslag 2023

4. Bespreken financieel jaarverslag 2023

5. Verslag kascontrolecommissie

6. Benoemen kascontrolecommissie*

7. Rooster van aftreden/Benoemen bestuursleden*

  • decharge verlenen aan afgetreden bestuursleden
  • benoemen nieuwe bestuursleden*

9. Rondvraag

*) zie toelichting verderop in deze mail

Na de pauze zal rond 21.15 uur een lezing gegeven worden door Niek van ‘t Wout: ‘Concept Groen Beleidsplan van de Gemeente Alphen aan den Rijn’.

Na afloop kan nog gezellig worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Namens het bestuur, met vriendelijke groeten,

Foppe Jan Japenga, Waarnemend Secretaris IVN Alphen aan den Rijn

Rooster van aftreden

Er is een vacature voor secretaris en er zijn twee vacatures voor Algemeen Bestuurslid. Het bestuur draagt voor als Algemeen Bestuurslid: Wiepke Warmerdam.

Tenminste vijf leden tezamen kunnen een kandidaat voor Algemeen Bestuurslid voordragen. De voordracht dient schriftelijk, voorzien van tenminste vijf handtekeningen van IVN-leden bij het bestuur te worden ingediend uiterlijk vijf dagen vóór aanvang van de vergadering schriftelijk of langs elektronische weg (secretarisivnalphenaandenrijn@ivn.nl). Tezamen met een verklaring van de kandidaat dat hij de benoeming zal aanvaarden.

Waar
Ons centrale punt Bezoekerscentrum De Veenweiden
Burg. Bruins Slotsingel 15
2403 NC Alphen aan den Rijn
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

secretaris

Alphenaandenrijn

Ontdek meer over

Deel deze pagina