Voorwaarden verhuur Woldhuis

Artikel 1 Definities

1.Algemene Voorwaarden: de onderhavige regeling die van toepassing is op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten die hieruit voortvloeien met betrekking tot alle Accommodaties die worden verhuurd door de Vereniging IVN Natuureducatie (‘IVN’). Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende en/of aanvullende afspraken zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.Accommodatie: alle verblijven die kunnen worden gehuurd en de daarbij behorende faciliteiten, zijnde IVN het Woldhuis te Apeldoorn en/of De Veldhoeve te Orvelte.

3. Aankomst: de begindatum van de periode waarvoor de Overeenkomst tussen de Huurder en IVN is aangegaan.

4. Huurder/Gast: de (rechts)persoon die met IVN een Overeenkomst sluit met betrekking tot de huur van Accommodatie en mede de opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de gehuurde Accommodatie.

5. IVN: de Vereniging 1IVN, statutair gevestigd aan de Plantage Middenlaan 2c, 1018 DD te Amsterdam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34147938.

6. Overeenkomst: iedere overeenkomst, waaronder begrepen de voorafgaande reservering en de Voorschotnota bij de bevestiging, voor de verhuur van een Accommodatie die tussen Huurder en IVN tot stand komt, waar deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel vanuit maken.

7. Schriftelijk: per brief of per e-mail.

8. Voorschotnota: een aanbetaling van 100% van de geschatte eindafrekening.

Artikel 2 Reservering en totstandkoming Overeenkomst

Een Overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie komt Schriftelijk tot stand door middel van aanbod en aanvaarding als:

A. De Huurder akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden;

B. De Huurder alle verplichte gegevens heeft ingevuld om een Overeenkomst tot stand te laten komen voor de huur van Accommodatie;

C. IVN Schriftelijk de Overeenkomst aan Huurder heeft bevestigd.

Een Overeenkomst kan slechts worden aangegaan door een Huurder die 18 jaar of ouder is.

IVN behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, zoals groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

Artikel 3 Wijziging Overeenkomst

1. Indien de Huurder, na de totstandkoming van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2, wijzigingen in de
Overeenkomst wenst vast te leggen is de keuze aan IVN om te bepalen, zonder opgave van redenen, in hoeverre ze deze
wens tot wijziging accepteert. Indien deze wijzigingen 31 dagen of korter voor Aankomst van de Huurder wordt
aangevraagd, en IVN deze wijzigingen accepteert, kunnen er wijzigingskosten in rekening gebracht.
2. Onder de wijzigingen van het eerste lid wordt ook een wijziging in de Aankomst begrepen.
3. Onder de wijzigingen van het eerste lid wordt ook begrepen een wijziging van de Huurder, een zogenaamde
indeplaatsstelling, hierbij draagt de Huurder, met voorafgaande Schriftelijke toestemming van IVN, de Overeenkomst
geheel over aan een derde.

Artikel 4 Betalings- en annuleringsregeling

1. Huurder is na totstandkoming van de Overeenkomst verplicht de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de
Voorschotnota bij de bevestiging van de Overeenkomst, twee maanden voor de Aankomst van het verblijf te voldoen.
Indien de bevestiging van de Overeenkomst geschiedt binnen twee maanden voor Aankomst, is Huurder verplicht de
overeengekomen huurprijs per ommegaande, doch uiterlijk één week voor Aankomst, te voldoen.
2. Voorafgaand aan het verblijf wordt een borgsom van €500,00 voor de Veldhoeve of € 1.000,00 voor IVN het Woldhuis
in rekening gebracht. Deze worden verrekend met de definitieve eindafrekening als de Accommodatie conform deze
Algemene Voorwaarden is achtergelaten door Huurder.
3. Binnen één maand na de verblijfsduur, zoals vastgelegd in de Overeenkomst, dient de Huurder de definitieve
eindafrekening te hebben betaald.
4. Bij uitblijven van tijdige betaling zoals bedoeld in het eerste lid, is IVN gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden
(annuleren). Huurder is aansprakelijk voor alle schade die IVN als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten
die IVN in verband met de Overeenkomst en de ontbinding ervan heeft moeten maken. IVN is in elk geval gerechtigd om
annuleringskosten per Accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de annuleringskosten neergelegd in lid 6
van dit artikel van toepassing.

5. IVN heeft steeds het recht om vorderingen op de Huurder uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door Huurder
uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

6. Bij voortijdige annulering door Huurder heeft IVN recht op schadeloosstelling. Bij annulering bedraagt deze als volgt een
percentage van de geschatte eindafrekening:
a. Tot 6 maanden voor Aankomst: 25%;
b. Tot 4 maanden voor Aankomst: 50%;
c. Tot 2 maanden voor Aankomst: 75%;
d. Binnen 2 maanden voor Aankomst: 90%.

Artikel 5 Aankomst en vertrek

1.Huurder dient het tijdstip van Aankomst en vertrek uiterlijk 3 dagen van tevoren door te geven aan IVN als dit afwijkt
van de standaard aankomst- en vertrektijden (Aankomst 16:00 uur; Vertrek 10:00 uur).
2. Bij aankomst bij de Accommodatie dient Huurder zich te melden bij de beheerder/facilitair manager.
3. Indien Huurder de Overeenkomst met IVN voor langere duur dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en
IVN daarmee Schriftelijk akkoord gaat, is IVN steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.
4. Indien Huurder het verblijf op de Accommodatie eerder wil beëindigen dan in de Overeenkomst is neergelegd, heeft de
Huurder niet automatisch recht op restitutie van het betaalde van de Voorschotnota. IVN heeft het recht om te bepalen
in welke mate de Huurder recht heeft op restitutie.

Artikel 6 Eigen materialen

1.In geval van huur op basis van zelfverzorging, verzorgt Huurder zelf de maaltijden. Huurder is niet gerechtigd tot het zelf
inhuren van een cateraar of cateringbedrijf. Huurder kan, indien gewenst, de maaltijden door IVN laten verzorgen,
hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht.
2. Voor IVN het Woldhuis geldt dat lakens, dekens, slopen, badhanddoeken en theedoeken Huurder zelf dient mee te
nemen. Daarnaast is Huurder verplicht een onderlaken en sloop te gebruiken bij een gebruik van een slaapzak. Voor De
Veldhoeve geldt dat Huurder verplicht is om bedlinnen te huren.

Artikel 7 Huisreglementen en gebruik Accommodatie

1. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zal de Huurder zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens het verblijf
aan de Accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. Het is Huurder niet toegestaan om inventaris vanuit de Accommodatie mee naar buiten te nemen.
3. Matrassen en kussens dienen tijdens het verblijf op de bedden te blijven. Bij eventuele vervuiling van kussen, sloop- of
bed overtrek zijn de kosten voor schoonmaak voor rekening van Huurder.
4. Huurder is steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris
en/of Accommodatie. Eventuele schade dient door de Huurder onmiddellijk gemeld te worden aan IVN en onmiddellijk
ter plaatse worden vergoed, tenzij de Huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan zijn
schuld, daaronder begrepen andere gebruikers of één van de leden van zijn gezelschap.
5. Huurder dient de Accommodatie en het bijbehorende terrein dagelijks schoon te houden. De Accommodatie dient door
Huurder bij vertrek bezemschoon te worden opgeleverd. Dit betekent: geen vuile vaat, beddengoed afhalen en
opvouwen, keuken- en koelkast schoonmaken, vuilnis in container.
6. Huurder is niet toegestaan om een huisdier mee te brengen naar de Accommodatie.
7. De nachtrust zal aanvangen ‘s avonds om 23.00 uur en eindigt ‘s morgens om 07.00 uur.
8. Het is verboden om te roken en/of drugs te gebruiken in de Accommodatie op straffe van €500,00 per overtreding.
9. Bij onnodig afgaan van het brandalarm, veroorzaakt door Huurder, zijn de in rekening gebrachte kosten bij het uitrukken
van de brandweer voor de rekening van Huurder.
10. Kampvuur is alleen toegestaan na overleg met IVN en dient uitsluitend plaats te vinden op de daartoe aangewezen
kampvuurplaats.
11. Het is Huurder niet toegestaan de landbouwgronden in de naaste omgeving van de Accommodatie te betreden.
Eventuele schade aan gewassen, ontstaan door het negeren van voornoemde regel, wordt door Huurder vergoed.
12. Indien er voor IVN een ernstig vermoeden bestaat dat door de Huurder van een Accommodatie in strijd met de wet
en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is IVN gemachtigd zich toegang tot de Accommodatie
te verschaffen.
13. Bij overtreding van de regels opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van
het personeel van IVN, heeft IVN het recht om Huurder terstond de toegang tot het terrein en de Accommodatie te
weigeren of het verblijf van Huurder in de Accommodatie af te breken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1.IVN is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal, beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan
de Huurder door welke oorzaak dan ook.
2. Het gebruik van de Accommodatie is voor eigen risico van de Huurder.

3.IVN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde
Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren,
kerkklokken, auto’s, landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van de
Accommodatie.
4. De Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. IVN is niet aansprakelijk voor de
gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de Huurder.
5. De Huurder vrijwaart IVN voor alle aanspraken terzake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of
nalaten van de Huurder, waaronder begrepen reisgenoten of derden die zich met de Huurders’ toestemming op het
terrein van en in de Accommodatie bevinden.

Artikel 9 Veiligheid

Tijdens het verblijf van Huurder is er geen gediplomeerde bedrijfshulpverlener van IVN aanwezig. Verbandmiddelen en
brandplusapparaat zijn aanwezig. Bij Aankomst wordt de Huurder gewezen op de veiligheidsvoorzieningen.

Artikel 10 Klachten

Indien een Huurder tijdens het verblijf in de Accommodatie een klacht heeft, kan deze gemeld worden bij de
beheerder/facilitair manager teneinde IVN in de gelegenheid te stellen om deze klacht op te lossen.
Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan de klacht Schriftelijk ingediend worden via info@ivn.nl of per post
t.a.v. Accommodatie de Veldhoeve of IVN het Woldhuis per adres: Postbus 20123 1000 HC Amsterdam

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst tussen Huurder en IVN is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Privacy

De wijze waarop IVN de persoonsgegevens van de Huurder verwerkt is te lezen in het privacy statement van IVN. Dit privacy
statement kan worden geraadpleegd via www.ivn.nl/privacystatement.

Artikel 13 Wijzigingen

IVN is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden niet
eerder in werking dan op het daarvoor aangekondigde tijdstip.

Vaststelling en inwerkingtreding: maart 2022