Over het programma

Werklandschappen van de Toekomst is een brede beweging van partijen die met innovaties op diverse terreinen toewerken naar toekomstgerichte, groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen.

De ruim 3.000 bedrijventerreinen in Nederland vormen een belangrijk deel van het bebouwde oppervlak en passen in toenemende mate niet meer bij deze tijd. De urgente maatschappelijke en economische uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, energietransitie, het nieuwe werken, wonen en circulariteit vragen om een nieuw perspectief.

In negen jaar naar een nieuw normaal

Het programma werkt in negen jaar toe naar een nieuw normaal, waarin bedrijventerreinen transformeren naar groene, gezonde, energie-efficiënte en klimaatbestendige werklandschappen van de toekomst. Het programma draagt bij aan:

Dit vraagt innovatie op meerdere terreinen. De werkwijze van Werklandschappen van de Toekomst bestaat uit vijf oplossingsrichtingen, die samen de status quo doorbreken:

Zo pakken we het aan: werken vanuit 6 domeinen

Er wordt gewerkt met een opschalingsaanpak. Met de bijdrage van het Nationaal Groeifonds start Werklandschappen van de Toekomst met een groot onderzoeksprogramma, de aanpak wordt ontwikkeld op vier living labs en tien ambassadeursterreinen. Er worden Green Deals gesloten met zes provincies en een groot aantal gemeenten. Aanpakken en werkwijzen worden breed ontsloten. Dit doen we vanuit zes ‘domeinen’, met elk hun eigen opdracht:

  1. Dienstbaar programmabureau: Adequate ondersteuning van de domeinen en het bestuur op het gebied van inhoud, organisatie, verantwoording naar het Rijk en het zichtbaar maken van het programma naar de buitenwereld.
  2. Samenwerking met overheden: Het domein ‘Samenwerking met overheden’ is er voor het ontwikkelen van draagvlak voor programmagroei en het delen van kennis en middelen verkrijgen. Verder houdt het domein zich bezig met ontwikkelen en ondersteunen van beleid en het testen van financieringsinstrumenten.
  3. Bedrijventerreinen in hun kracht: Het testen, uitvoeren en ontwikkelen van kennis en innovaties op living labs, ambassadeursterreinen met het oog op het in beweging krijgen van de zwerm. Dit doen we door aan de slag te gaan met vergroening, door duidelijke communicatie, ondersteuning en de juiste tools.
  4. Bewijslast ontwikkelen: Potentiële baten van een werklandschap van de toekomst onderbouwen en een monitoringsmethodiek ontwikkelen als middel voor langjarige prestatieafspraken gericht op waardecreatie.
  5. Innovaties en contractvormen: Het doel van dit domein is het faciliteren van de daadwerkelijke innovatieve natuurinclusieve vergroening van de werklandschappen.
  6. Duurzame uitvoeringskracht: Opleiden van personeel van de toekomst. Op basis van nieuwe kennis en innovaties aangaande Werklandschappen van de Toekomst worden (aankomend) professionals integraal (sectorbreed) geschoold.

Partners

Werklandschappen van de Toekomst wordt uitgevoerd door een brede coalitie van partijen – overheden, koepelorganisaties van bedrijven en bedrijventerreinen, onderwijsorganisaties, de groene sector, adviesbureaus, kennisinstituten en NGO’s – die allemaal aan dezelfde missie werken. Het initiatief voor dit programma is genomen door IVN Natuureducatie. Voor de uitvoering is een stichting Werklandschappen van de Toekomst opgericht. Klik hier voor meer informatie over onze partners.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Werklandschappen van de Toekomst wordt gevormd door (van links naar rechts):