Bijdrage Tiny Forest aan klimaatmitigatie

Wageningen Environmental Research (WENR) monitort structureel 11 Tiny Forests. Het onderzoek wordt mede uitgevoerd in samenwerking met tientallen speciaal getrainde IVN-vrijwilligers, ofwel citizen scientists. Zij monitoren sinds februari 2019 11 Tiny Forests in Almere, Delft, Den Bosch, Ede, Utrecht en Zaanstad.

Kaart onderzoek TF

CO2-vastlegging

Van de 11 Tiny Forests die door Wageningen Environmental Research gemonitord worden, is in 2020 de gemiddelde jaarlijkse CO2-vastlegging bepaald. Het protocol waarmee deze CO2-vastlegging kan worden bepaald, is hier te downloaden: Nederlandse versie en Engelse versie.

De variatie tussen de Tiny Forests wat betreft boomsoortenkeuze, bodemgesteldheid en plantdichtheid is groot, wat terug te zien is in de grote verschillen in CO­2-vastlegging. Wel is te zien dat oudere Tiny Forests een hogere CO2-vastlegging realiseren, met als uitschieter Tiny Forest Groene Woud in Zaanstad (gem. jaarlijks 631,2 kg CO2-eq).

Er zijn echter ook enkele Tiny Forests die een erg lage CO2-vastlegging realiseren, zoals Tiny Forest Bostimist in Almere (gem. jaarlijks 4,3 kg CO2-eq). Dit wordt mede veroorzaakt door vandalisme in de jonge aanplant (bomen zijn door midden gebroken en later weer uitgelopen). 

Onderstaande tabel geeft de CO2-vastleggingen weer per Tiny Forest, zoals die in mei 2020 zijn bepaald:

TF co2 vastleggingIn dit onderzoek wordt een gemiddelde CO2-vastlegging van 127,5 kg CO2-eq gevonden, voor Tiny Forests in de leeftijd van 1 tot 5 jaar. Dit komt redelijk overeen met de ca. 120 kilo CO2/jaar die in Boosten et al. (2020) wordt genoemd voor nieuw bos (250 m2) in de eerste 10 jaar na aanleg. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat de CO2-vastlegging in de Tiny Forests blijft groeien, gezien de jonge leeftijd van de aanplant. Naar verwachting zal de CO2-vastlegging in een gemiddeld Tiny Forest tot 50 jaar na aanplant blijven groeien, tot een stabiel niveau van ongeveer 250 kilo CO2 per jaar. Dit is de gemiddelde CO2-vastlegging van Nederlands bos [Boosten et al., 2020].

Bij een eerdere theoretische exercitie werd voor elk Tiny Forest een CO2-vastlegging van 250 kilo per jaar aangenomen, ongeacht leeftijd. De analyse die is uitgevoerd op basis van data uit de 11 bovengenoemde Tiny Forests toont aan dat er grote verschillen zijn tussen de Tiny Forests, wat vooral wordt veroorzaakt door de leeftijd van het Tiny Forests en de soorten die zijn aangeplant. Er is nog weinig bekend over de groei van jonge bossen in Nederland. Onderzoek in Tiny Forests kan er aan bijdragen om deze kennislacune te dichten. Door de inventarisatie in (een deel van) de 11 Tiny Forests de komende jaren te blijven herhalen, kan er zeer nuttige data verzameld worden.

Bijdrage aan klimaatadaptatie

Meer groen in de stad kan bijdragen aan het verminderen van wateroverlast bij hevige neerslag en bijdragen aan het verlagen van de omgevingstemperatuur tijdens hittegolven door beschaduwing en verdamping.

Kosten en baten

De kosten voor een Tiny Forest worden in onderstaande tabel weergegeven aan de hand van een stappenplan. De grond wordt meestal gratis ter beschikking gesteld door een (semi)overheid.

Het doorlopen van het stappenplan en de realisatie van een Tiny Forest kosten € 22.000.

Stap Onderdeel Personeel Materiaal Inhuur Subtotaal
1 Projectteam vormen € 1.500 €1.500
2 Locatie vastleggen € 1.000 €1.000
3 Betrekken buurt en school € 2.500 € 2.500
4 Planten bos € 2.000 € 4.000 € 4.000 € 10.000
5 Bosbeheer en buitenles € 500 € 500 € 500 € 1.500
6 Educatie, gebruik en beleving € 1.000 € 2.000 € 500 € 3.500
7 Communicatie en PR € 1.000 € 1.000 € 2.000
  Totaal  € 9.500 € 7.500 € 5.000 € 22.000

Voorbeeldbegroting Tiny Forest (200 – 300 m2), indien de ondergrond gras is. Als ondergrond tegels of asfalt is, wordt het duurder.

Overige effecten

Kleine bosjes kunnen bijdragen aan de luchtkwaliteit in de stad door het invangen van fijnstof. Daarnaast richt het concept van Tiny Forests zich expliciet op het betrekken van buurtbewoners en scholen, wat positief kan uitpakken voor de sociale contacten in een buurt.

Geïnteresseerd geraakt?

Lees meer over Tiny Forest

Bron: vbne.nl
Contactpersoon: Fabrice Ottburg
Onderzoeker Wageningen Environmental Research
Fabrice.Ottburg@wur.nl